Gedragsregels binnen Neptunus

Neptunus vindt het belangrijk dat veiligheid voorop staat tijdens de turnlessen. Daarnaast is het ook belangrijk dat wij weten welke trainers wij aannemen en lesgeven binnen onze vereniging. Om onze kwaliteit en veiligheid te waarborgen heeft NOC*NSF gedragsregels voor trainers opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie jeugdlid en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van trainer en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Graag publiceert Neptunus deze gedragsregels openbaar, zodat de verzorgers, ouders en andere belangstellende op de hoogte zijn van onze veiligheidsmaatregelen.

 • De trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De trainer onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De trainer zal tijdens training(stages), wedstrijden en kamp gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapruimtes.
 • De trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer de geest hiervan te handelen.

De trainers van Neptunus moeten verplicht een VOG-verklaring aanvragen om les te kunnen geven bij de vereniging. Onze gedragsregels zijn opgenomen in ons veiligheidsbeleid. Het veiligheidsbeleid is openbaar voor ouders, verzorgers en andere belangstellende. Het veiligheidsplan wordt in juni 2015 gepubliceerd op de website van Neptunus.

Vertrouwenspunt Neptunus

Neptunus heeft een vertrouwenspersoon binnen de vereniging, waar leden terecht kunnen bij ongewenst gedrag. Aan onze vertrouwenspersoon kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Leden en/of ouders, verzorgers van Neptunus Scheveningen kunnen Yvonne van Gennep, 06-12877996, bellen.